Дизајн текстила и одеће

Опште информације

Мастер струковне студије трају две године, односно четири семестра. Све активности студената бодују се по Европском систему за пренос бодова (ЕСПБ, односно: European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), тако да сваки семестар носи 30 ЕСПБ бодова. По успешном завршетку мастер студија, укупан број стечених бодова износи 120 ЕСПБ. Студије се реализују у облику класичне наставе на српском језику. Мастер струковне студије на студијском програму Дизајн текстила и одеће припадају образовном пољу „Уметност“, области „Примењене уметности и дизајн“. Након завршених мастер струковних студија студент стиче звање (стручни назив)  „Струковни мастер дизајнер“, скраћено „струк.маст.диз.“.

Квалификација

Према Националном оквиру квалификација Републике Србије (НОКС), завршавањем мастер струковних студија стиче се седми ниво, подниво један (ниво 7.1с). Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 6.1 (основне струковне студије обима 180 ЕСПБ бодова).На студијски програм МСС ДТО могу се уписати кандидати који имају завршене основне струковне студије из сродне области и у оквиру одговарајућег образовно-научног поља, у обиму од најмање 180 ЕСПБ.

На студијски програм МСС ДТО могу се уписати и кандидати који су завршили студије на акредитованој високошколскоj установи у иностранству, под истим условима као и држављани Републике Србије, уколико познају српски језик на коме се изводе студије и ако су претходно извршили нострификацију дипломе стечене на матичној високошколској установи земље из које долазе. Током нострификације мора бити утврђено да се стечени стручни назив може сматрати еквивалентним стручном називу који се према прописима Републике Србије стиче на студијском програму у обиму од најмање 180 ЕСПБ, под условом да постоји поклапање у оквиру стручних области између савладаног студијског програма и одговарајућег програма у Републици Србији.

Настава и испити

Сви предмети на МСС ДТО су једносеместрални. Током семестра студенти стичу бодове кроз различите активности (предиспитне обавезе) – бодују се присуство и активност на часовима, практични и семинарскирадови и задаци, колоквијуми, тестови. За сваки предмет се појединачно утврђује однос броја поена стечених предиспитним обавезама и поена стечених на испиту, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. Финални испити се полажу у просторијама Одсека у одговарајућим испитним роковима, а то су: јануарски, фебруарски, јунски, јулски, септембарски и октобарски. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена, при чему је за оцену шест потребно остварити најмање 51 поен, за оцену седам 61 поен, за оцену осам 71, за оцену девет 81 и за оцену десет 91 поен.

Циљеви и исходи

Основни циљ студијског програма је образовање струковних мастер дизајнера  текстила и одеће који ће активно учествовати  у текстилној, одевној и модној индустрији као и у области електронских/дигиталних медија кроз иновативну примену дизајна, узимајући у обзир одрживост у социолошком, економском и еколошком смислу.

Специфични циљеви подразумевају овладавање практичним вештинама потребним за обављање професије дизајнера текстила и одеће. Ово се остварује кроз предмете који обезбеђују знања, вештине и компетенције за брзо и успешно интегрисање у предузећа и организације које се баве производњом текстила и одеће, као и у предузећа дигиталне индустрије, електронских медија и друге креативне индустрије. Конкретније, специфични циљеви су:

– Развој обједињених стручних и креативних способности, критичког и аналитичког мишљења, комуникативности, стваралачког духаи развој способности и вештина потребних за тимски рад.

– Стицање знања о савременим парадигмама у дизајну текстила и одеће, савременој култури и динамичном односу друштва, технологије и економије који утичу на целокупан процес дизајна.

-Образовање у области дигиталних технологија – креирање решења за виртуелно окружење, примена иновативних техника и технологија креирања текстила и одеће у решавању конкретних задатака из ове области у пракси.

– Сарадња са професионалцима из текстилне и одевне индустрије кроз дизајн семинаре и конкретне задатке у оквиру практичне наставе;

Утицај на индустријски и привредни развој; У Републици Србији текстилна и одевна индустрија имају велику традицију, коју је могуће унапредити у складу са светским стандардима само уколико постоје високо образовани кадрови који су оспособљени да сагледају, прате и примене савремене трендове у производњи текстила и одеће.

Циљеви и исходи студијског програма МСС ДТО усклађени су са сличним програмима европских високошколских институција и потребама текстилне и модне индустрије, као и са захтевима тржишта за знањем и применом савремених технологија у дизајну текстила и одеће. Знањем и вештинама стеченим на овом студијском програму, струковни мастер дизајнери ће утицати на побољшање и развој текстилне и модне индустрије, њену усклађеност са светским стандардима и већу конкурентност на европском и светском тржишту.

Струковни мастер дизајнери који се школују на овом студијском програму стичу знања која су неопходна за функционисање и развој текстилне и одевне индустрије у савременим тржишним условима;

Компетенције будућих студената:

  • Овладавање методама и поступцима који се примењују приликом дизајнирања и развоја нових производа.
  • Развој критичког и самокритичког мишљењаи приступа у анализи, синтези и предвиђању иновативних и конкурентних решења.
  • Темељно познавање и разумевање културе и уметности у којој се одвија процес дизајна и чији је интегрални део дизајн текстила и одеће.
  • Способност решавања конкретних проблема у пракси са циљем проналажења оптималних и иновативних решења у процесу дизајнаприменом креативних поступака и њихова имплементација и прилагођавање производњи и тржишту.
  • Активна примена иновативних креативних техника током процеса дизајна.
  • Повезивање основних знања из различитих области као што су савремена култура и друштво, уметност, дизајн, технологије израде текстилних материјала и одеће у циљу стварања нових и конкурентних текстилних, одевних и модних производа.
  • Активна примена знања и вештина из области дигиталних технологија у креирању виртуелних текстилних и одевних форми.
  • Компетенције везане за еколошки аспект дизајна и производње текстила и одеће.
  • Способностистраживањапотреба корисника кроз фокус групе, етнографска посматрања и праћења културних, технолошких и модних активности ради примене резултата истраживања у пракси.