Општа акта

Статут

Статут одсека
Одлука о изменама и допунама Статута, октобар 2018

 


Правилници

Правилник о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета
Правила студија
Правилник о упису студената на основне струковне студије
Правилник о условима, начину и поступку уписа на други степен студија
Правилник о школарини и другим трошковима студирања
Правилник о броју чланова и начину избора Студентског парламента
Правилник о студентским радовима
Правилник о дисциплинској одговорности студената
Правилник о усклађивању стечених стручних назива
Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета
Правилник о организацији и систематизацији послова
Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању запослених
Правилник о организацији буџетског рачуноводства
Правила заштите од пожара
Правилник у области безбедности и здравља на раду
Правилник о канцеларијском и архивском пословању
Правилник о управљању сукобом интереса
Кодекс о академском интегритету
Правилник о раду
Правилник о стицању и расподели сопствених прихода
Кодекс професионалне етике
Правилник о избору и ангажовању наставника и сарадника
Правилник о приступном предавању
Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности
Правилник о давању сагласности за ангажовање наставника у другој високошколској установи
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

 

 


Пословници

Пословник о раду НСВ Одсека

Пословник о раду Савета
Пословник о раду Наставно-стручног већа
Пословник о раду Студентског парламента


Одлуке

Одлука о висини школарине за школску 2019-20.
Основни задаци и циљеви Школе