Менаџмент у модној индустрији

Опште информације

Мастер струковне студије трају две године, односно четири семестара. Све активности студента бодују се по Европском систему за пренос кредита (ЕСПБ), (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS). Структуром студијског програма предвиђено је да су сви предмети једносеместрални и равномерно распоређени са оптерећењем студената од 30 ЕСПБ бодова у првом и другом семестру, 25 ЕСПБ бодова у трећем и 35 ЕСПБ бодова у четвртом семестру. По успешном завршетку мастер студија, укупан број стечених бодова износи 120 ЕСПБ. Студије се реализују у облику класичне наставе на српском језику. Мастер струковне студије на студијском програму Менаџмент у модној индустрији припадају образовном пољу Техничко-технолошких наука, области Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент. Након завршених мастер струковних студија студент стиче звање (стручни назив) “струковни мастер инжењер менаџмента”, скраћено „струк.маст.инж.менаџм.“.

Квалификација

Према Националном оквиру квалификација Републике Србије (НОКС), завршавањем мастер струковних студија стиче се седми ниво, подниво један (ниво 7.1). Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 6.1 (основне струковне студије обима 180 ЕСПБ бодова). Такође, на студијски програм МСС ММИ могу се уписати и кандидати који имају завршене академске студије стечене у адекватним стручним областима у оквиру одговарајућег образовно-научног поља у обиму од најмање 180 ЕСПБ, као и кандидати који су завршили основне четворогодишње академске студије, из сродне области, по законима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању (до 10.09.2005).

На студијски програм МСС ММИ могу се уписати и кандидати који су завршили студије на акредитованој високошколској установи у иностранству, под истим условима као и држављани Републике Србије, уколико познају српски језик на коме се изводе студије и ако су претходно извршили нострификацију дипломе стечене на матичној високошколској установи земље из које долазе. Током нострификације мора бити утврђено да су стекли стручни назив који је најмање једнак студијском програму на коме се, према прописима Републике Србије, стиче најмање 180 ЕСПБ под условом да се наставни програми/планови тих студијских програма поклапају са наставним програмима/плановима одговарајућих студијских програма сродних стручних области. 

Настава и испити

Сви предмети на МСС ММИ су једносеместрални. Активности студента током семестра (предиспитне обавезе), као што су присуство и активност на часовима, колоквијуми, тестови, семинарски радови и домаћи задаци, се бодују. Сразмера броја поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту утврђена је за сваки предмет појединачно, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 50, а највише 60 поена. Финални испити се полажу у просторијама Одсека у одговарајућим испитним роковима, а то су: јануарски, фебруарски, јунски, јулски, септембарски и октобарски. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена, при чему је за оцену шест потребно остварити најмање 51 поен, оцену седам 61 поен, оцену осам 71, оцену девет 81 и оцену десет 91 поен.

Циљеви и исходи

– Основни циљ студијског програма је образовање и оспособљавање мастер менаџера за самостално управљање (покретање, организацију, вођење, контролу и развој) предузећима и другим институцијама у модној индустрији.

Развој способности усклађивања производње и пласмана модних производа са очекивањима тржишта и дефинисање активности у контексту актуелних тенденција.

Овладавање специфичним практичним вештинама потребним за примену савремених метода и инструмената менаџмента ради иновативног решавање сложених менаџерских проблема изучавањем:

 • стручних предмета у области: истраживања тржишта, менаџмента квалитетом у одевној, односно модној индустрији, модног маркетинга, развоја пословања и понашања потрошача;
 • стручно апликативних предмета у области: продаје, бренд менаџмента, логистике, односа са јавношћу, организационих система, организације производних процеса, управљања креативним потенцијалом, организације модних догађаја и планирања модних колекција.

Утицај на индустријски и привредни развој. Текстилна индустрија у Србији има дугу традицију чији је континуитет могуће очувати стварањем нових позиција (кадрова) у систему производње и пласмана модних производа и услуга, у складу са савременим концептима пословања. Ова грана индустрије се последњих година нашла пред озбиљним искушењима услед трансформација домаће привреде и промена на глобалном тржишту. Те крупне промене имају свој утицај како на саму производњу, тако и на пласман модних производа као и њихов ефективан наступ на тржишту. Имајући у виду да производња и продаја модних производа и услуга има динамичну компоненту пред стручне тимове и произвођаче се постављају посебни захтеви перманентног праћења и усклађивања са захтевима тржишта и модних токова. Због тога су потребни кадрови који поседују брзину и прилагодљивост, која се манифестује кроз успешну организацију, руковођење, контролу и маркетинг, што извесно води ка стварању модног производа велике конкурентске моћи и у крајњем исходу резултира економско ефикасном пословању.

Утицај на образовање. Менаџери студијског програма Менаџмент у модној индустрији могу да, у оквиру својих радних места у модној  индустрији, организују и воде различите обуке (тренинге) и курсеве у циљу усавршавања постојећих и нових људских ресурса.

Утицај на развој целокупног друштва. Запошљавањем мастер менаџера, побољшаће се структура људских ресурса у модној индустрији. Својим радом и знањима стеченим на овом студијском програму мастер менаџери ће позитивно утицати на целокупни развој модне индустрије, на њену конкурентност на домаћем, европском и светском тржишту, а самим тим индиректно ће утицати и на развој целокупне домаће привреде и друштва.

У складу са циљевима, врши се едукација студената из области менаџмента и модне индустрије како би у свом будућем раду деловали самостално, одговорно, предузетнички и ефикасно код преузимања руководећих послова, реализације најодговорнијих и најсложенијих активности и пројеката и контроле и вредновања резултата рада других менаџера и извршилаца, као и предузећа, односно организације у целини. У том циљу, континуирано се прате пословне праксе водећих домаћих и светских модних компанија, као и научно-стручна достигнућа у области менаџмента и врши се имплементација нових сазнања у наставни процес.

Студијски програм је усаглашен са потребама модне индустрије и са сличним програмима познатих домаћих и европских високообразовних институција.

Компетенције будућих студената

Савладавањем студијског програма стичу се: 

– опште способности:

 • анализе, синтезе и предвиђања пословних решења применом адекватних метода и облика рада и предвиђања и мерења последица планираних и предузетих активности;
 • овладавања теоријским и високо специјализованим стручним знањима, практичним вештинама, методама и поступцима у набавци, производњи, дистрибуцији, продаји и пружању услуга;
 • развоја критичког и самокритичког мишљења, иновативног и креативног приступа;
 • примене специјализованих стручних знања у процес рада модних предузећа и установа;
 • праћења и евалуације иновација, преносa знања и иновативних метода у области менаџмента у модној индустрији;
 • развоја комуникационих способности и спретности организовања и вођења тимског рада, управљања комуникацијом, интеракцијом и сарадњом са стејкхолдерима модне индустрије,
 • развоја професионалне етике кроз васпитно образовно деловање АТУСС-а.

предметно-специфичне способности:

 • Темељно познавање и критичко разумевање дисциплине из области менаџмента у модној индустрији.
 • Решавање конкретних проблема кроз анализу и примену савремених организационих и технолошких метода и пословних стратегија.
 • Повезивање и примена основних знања из области: менаџмента, текстилног инжењерства и дизајна текстила и одеће, као и праћење савремених достигнућа и иновација у модној индустрији.
 • Развој вештина и спретности кроз примену знања у складу са захтевима тржишта и променама  у модној индустрији.
 • Праћење савремених модних и технолошких решења за израду, контролу и продају модних производа применом информационо-комуникационих технологија.

Компетенције које се стичу на овом студијском програму омогућавају успешно укључивање у менаџмент модне индустрије кроз пословне и производне процесе и праћење динамичних савремених тенденција у развоју модних производа и услуга и примени нових технологија.