Модни менаџмент – ССС МИМ

 

Основни циљ студијског програма  је постизање стручних знања, компентенција и вештина са ближим усмерењем студента, ка пословима у области модне индустрије.

Сврха реализације студијског програма  огледа се у образовању струковних инжењера менаџментa – специјалиста за области менаџмента, моде, савременог одевања, маркетинга и мерчендајзинга и естетике, који могу да раде у: дизајн центрима, маркетиншким службама, агенцијама за односе са јавношћу, модним часописима и производним погонима савремених малих, средњих и великих предузећа, чија је претежна делатност реализација модних производа и услуга, као и да самостално имплементирају своја новостечена знања у сопствене модне агенције.

Специјалиста струковни инжењер менаџмента је компетентан да примени општа знања и специфичне вештине из области моде и менаџмента, да учествују у развоју нових модних производа и услуга, да усавршава своја знања и примењују савремене методе праћења успеха, односно неуспеха једне колекције, да утиче на повећање вредности бренда бољим дефинисањем имиџа и рекламних кампања, а у циљу ефективнијег наступа на конкурентском тржишту.

 

 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

ССС МИМ – МОДНИ МЕНАЏМЕНТ

 

 

Промене наставног плана и програма усвојене су на седници Наставног већа 23.9.2015. године и примењују се од школске 2018/2019. године

Студијски програм: ССС МИМ  –  Модни менаџмент

семестар

Редни

број

Шифра

 Назив предмета

 

Статус

 

ЕСПБ Укупан број

часова

 предавања вежбе
 

1.

 

ИТП 341141

Истраживање тржишта и понашање потрошача О 5 2 2 1.
 

2.

 

МАМ 343108

Маркетинг менаџмент у одевној индустрији О 5 2 2 1.
 

3.1

ПРЧ 381147 Пословно рачуноводсво  

ИБМ1

5 2 2 1.
 

3.2

ИMO 382158 Историја моде  

ИБМ1

5 2 2 1.
 

4.1.

БМЕ 381150 Бренд менаџмент у модној индустрији  

ИБМ2

5 2 2 1.
 

4.2

ЕСО 382149 Естетско обликовање  

ИБМ2

5 2 2 1.
5.1 ОСЈ 381152 Односи са јавношћу  

ИБМ3

5 2 2 1.
5.2 МФО 382156 Модна фотографија  

ИБМ3

5 2 2 1.
 

6.

 

ММР 343048

 

Модни маркетинг

О 5 2 2 2.
 

7.

 

ММС 382146

 

Мода и модни систем

 

О

5 2 2 2.
 

8.1

ОВБ 383087 Оснивање и вођење бизниса  

ИБМ4

5 2 2 2.
 

8.2.

ПЛК 383136 Планирање колекције  

ИБМ4

5 2 2  

2.

 

9.1

МКО 043148 Менаџмент квалитетом у одевној индустрији  

ИБМ5

5 2 2 2.
 

9.2.

ПМП 382153 Познавање модних производа  

ИБМ5

5 2 2 2.
 

10.1

MMM 383182 Менаџмент малопродаје и мерчендајнзинг  

ИБМ6

5 2 2 2.
10.2 ВПМ 383151 Визуелна презентација модних производа ИБМ6 5 2 2 2.
11 СТП 383191 Стручна пракса О 4     2.
12 ЗВР 383192 Завршни рад О 6     2.
 Укупан број ЕСПБ 60  

 

 

Књига предмета Модул 1 – 2016-17.

Књига предмета Модул 2 – 2016-17.

Архива наставних планова