Дизајн текстила и одеће – ОСС

 

Основни циљ студијског програма је постизање стручних знања, компетенција и вештина са ближим усмерењем студента ка дизајну текстила и одеће.

Сврха реализације студијског програма огледа се у образовању струковних дизајнера текстила и одеће, за потребе текстилне и одевне индустрије и њиховом оспособљавању за тимски и самостални рад у дизајн центрима, малим, средњим и великим предузећима, чија је претежна делатност реализација текстилних и одевних производа и услуга, као и да самостално имплементирају своја новостечена знања у сопствену производњу у области текстила и одеће.

Струковни дизајнер је компетентан  и квалификован да се укључи у комплексно дизајнерско стваралаштво, да ради и ствара у организацијама текстилног сектора као и у оквиру самосталних дизајнерских пројеката. Захваљујући концепцији студијског програма чији је циљ симбиоза уметности, технологије, информатике, маркетинга, менаџмента и других уметничких и научних дисциплина, будући струковни дизајнер ће бити оспособљен да примени стечена знања у свим сегментима обликовања текстила и одеће

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

ОССДИЗАЈН  ТЕКСТИЛА И ОДЕЋЕ

Студенти прве и друге године слушају наставу према наставном плану који је усвојен на седници Наставног већа 11.09.2017. године и који је у примени од школске 2018/2019. године, а студенти треће године слушају наставу према наставном плану који је усвојен на седници

Студијски програм: Дизајн текстила и одеће

ОСС

 

 

 

 

 

семестар

 

 

 

Редни

број

 

 

 

Шифра

 

 

 

                    Назив предмета

 

Статус

Ста

 тус

 

 

 

 ЕСПБ

Укупан број

часова

 предавања вежбе
1. ИСУ 114009 Историја уметности О 7 4 0 1.
2. ЦИС 116010 Цртање и сликање О 6

 

1 5 1.
3. НГП 113011 Нацртна геометрија са перспективом О 6

 

2 2 1.
4. МЕН 114005 Менаџмент производа О 6 2 1 1.
5. ЛЕК 115012 Ликовни елементи и компоновање О 5 1 2 1.
6. МИО 115019 Мода и одевање О 5 2 2 2.
7. ТВЛ 113016 Текстилна влакна О 7 3 2 2.
8. АКТ 116012 Акт О 6

 

2 4 2.
9. РАЧ 113026 Рачунари О 6

 

2 2 2.
10. ЕНГ 114007 Енглески језик О 6 2 2 2.
11. ДТП 115032 Дизајн тканог и плетеног текстила I О 5 2 3 3.
12. КОС 115033 Костимографија I О 6 2 2 3.
13. ООД 115034 Основе одевања I О 5 2 2 3.
14. ТТН 113025 Технологија тканог и нетканог текстила О 7 3 2 3.
15. ОКМ 113021 Основe конструкције и моделовања одеће О 7 2 2 3.
16. ООД 116052 Основе одевања II О 5 2 2 4.
17. ТПТ 113039 Технологија плетеног текстила О 5 2 2 4.
18. ДТП 116053 Дизајн тканог и плетеног текстила II О 5 2 2 4.
19. КОС 116054 Костимографија II О 5 2 2 4.
20. ТМА 113180 Текстилни материјали О 3 1 1 4.
21. МОД 113120 Mоделовањe одеће I О 5 2 2 4.
22. СТП 116185 Стручна пракса 1 О 2     4.
21. МДИ 115067 Модни дизајн 1 О 7 2 2 5.
22. ДШТ 115069 Дизајн штампаног текстила 1 О 7 2 3 5.
23. ДТО 116070 Дигитални дизајн текстила о одеће 1 О 6 2 2 5.
24.1 ПДЗ 003122 Процес дизајна ИБ1 5 2 2 5.
24.2 МИЛ 116081 Модна илустрација ИБ1 5 2 2 5.
24.3 МОД 113121 Моделовање одеће 2 ИБ1 5 2 2 5.
25. НТТ 113036 Неткани текстил О 5 3 3 5.
26. ДШТ 116075 Дизајн штампаног текстила 2 О 5 3 2 6.
27. ДТО 116075 Дигитални дизајн текстила о одеће 2 О 5 2 2 6.
28. МДИ 116077 Модни дизајн 2 О 5 2 3 6.
29.1 ДУТ 116122 Дизајн уникатног текстила ИБ2 5 2 2 6.
29.2 ТПР 116082 Технике презентације ИБ2 5 2 2 6.
29.3 ТОФ 116083 Транспоновање одевних форми ИБ2 5 2 2 6.
31. СТП 113084 Стручна пракса О 4     6.
32. ЗВР 116086 Завршни рад О 6     6.
   

Укупан број ЕСПБ

 

 

 

Наставног већа 23.09.2015. године и који је у примени од школске 2015/2016. године


OSS DTO ARHIVA NASTAVNIH PLANOVA

Knjiga predmeta OSS DTO – 2016-17