Дизајн текстила и одеће

 

Опште информације

Основне струковне студије трају три године, односно шест семестара. Све активности студента бодују се по Европском систему за пренос кредита (ЕСПБ), (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), тако да сваки семестар носи 30 ЕСПБ. По успешном завршетку студија, укупан број стечених бодова износи 180 ЕСПБ. Студије се реализују у облику класичне наставе, на српском језику. Студијски програм припада образовном пољу уметност, уметничкој области примењене уметности и дизајн. Након завршених основних струковних студија студент стиче звање: “струковни дизајнер”, скраћено „струк.диз.“.

Квалификација

Према Националном оквиру квалификација Републике Србије (НОКС), након завршених основних струковних студија стиче се шести ниво, подниво један (ниво6.1). Услов за стицање овог нивоа је претходно завршено средње образовање и положен пријемни испит. 

Настава и испити

Сви предмети на ОСС ДТО су једносеместрални. Aктивности студента током семестра (предиспитне обавезе), бодују се кроз присуство и активност на часовима, вежбе, колоквијуме, тестове, семинарске радове и домаће задатке. Сразмера броја поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту утврђена је за сваки предмет појединачно, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. Финални испити се полажу у просторијама Одсека у одговарајућим испитним роковима, а то су: јануарски, фебруарски, јунски, јулски, септембарски и октобарски. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена, при чему је за оцену шест потребно остварити најмање 51 поен, оцену седам 61 поен, оцену осам 71, оцену девет 81 и оцену десет 91 поен.

Циљеви и исходи

Основни циљ студијског програма Дизајн текстила и одеће је постизање академских и стручних знања, компентенција и вештина са ближим усмерењем студента ка  дизајну текстила и одеће. Циљ реализације студијског програма Дизајн текстила и одеће је да студенту обезбеди довољно знања и вештина, да се кроз вежбе, савремене методе учења и стручну праксу стимулише креативност и способност за решавање проблема  у тимском или самосталном раду, ради успешног развоја професионалне каријере у текстилном сектору.

Циљеви студијског програма Дизајн текстила и одеће обухватају:

– Развој стручних и креативних способности, креативног мишљења и стваралачког духа, развој особина за тимски рад, као и кооперативности, и комуникативности  студента, односно будућег струковног дизајнера;

– Овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије као што су:

 • слободно ликовно изражавање применом различитих ликовних поступака и материјала у дизајну текстила и одеће;
 • самостално дизајнирање колекције у различитим областима модне и текстилне индустрије;
 • представљање и одбрана идеје, усвајањем  принципа израде презентацијеу форми мултимедијалне или графичке презентације;
 • креирање уникатног текстила и одеће применом савремених метода и концептуалних решења;
 • идентификација текстуре, врсте текстилних влакана и материјала као и примена основних технолошких поступкака у изради тканих, плетених и нетканих структура;
 • конструкција и моделовање појединих одевних елемената женске, мушке и дечије одеће;
 • примена савремених поступака у технологији израде одеће;
 • практична примена графичког софтвера у области дизајна текстила и одеће.

– Обезбеђивање довољно знања и компетенција да струковни дизајнер може успешно да настави каријеру кроз тимски и самостални рад у дизајн центрима, малим, средњим и великим предузећима, чија је претежна делатност реализација текстилних и одевних производа и услуга, као и да самостално имплементира своја новостечена знања у сопствену производњу у области текстила и одеће;

– Захваљујући концепцији студијског програма чији је циљ симбиоза уметности, технологије, информатике, маркетинга, менаџмента и других уметничких и научних дисциплина, будући струковни дизајнер ће бити оспособљен да примени стечена знања у свим сегментима обликовања текстила и одеће, као и да активно утиче на развој дизајна у области текстилне индустрије;

– Укључивање у комплексно дизајнерско стваралаштво, рад и стварање у организацијама текстилног сектора као и у оквиру самосталних дизајнерских пројеката;

– С обзиром на карактеристике и значај студијског програма, јача се текстилна и одевна индустрија, стварају се услови за квалитетније и креативније активности производних, професионалних и хуманих делатности, чиме је постигнут и значајан друшвени допринос студијског програма.

Компетенције будућих студената

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • из области које припадају друштвено хуманистичким предметима студент стиче знања која су подршка теоријско-уметничким, уметничким и стручно-апликативним предметима;
 • из области које припадају теоријско-уметничким предметима познаје и разуме: еволуцију костима; различите аспекте одевања и моде; различите производне нивое у оквиру модне индустрије; модне тенденције; технолошке иновације; основне принципе дизајнирања и основе дигиталног дизајна текстила и одеће;
 • из области које припадају уметничким  предметима студент познаје и разуме: ликовно изражавање коришћењем различитих ликовних елемената и техника; пропорције људског тела са циљем транспоновања у модни и технички цртеж; различите области модне и текстилне индустрије, са акцентом на индустријској производњи текстила, као и женске, мушке и дечје одеће; вештине представљања и одбране идеје, усвајањем принципа израде презентације у форми мултимедијалне или графичке презентације; транспоновање одевних форми; креирање уникатног текстила и одеће применом савремених метода и концептуалних решења;
 • из области које припадају стручно-апликативним предметима студент познаје и разуме: текстилна влакна и структуру и својства тканих, плетених и нетканих материјала; технологију израде текстилних површина са циљем обликовања тканог, плетеног, нетканог и уникатног текстила; примену савремених метода у технологији штампаног текстила; процес дизајна; пројектовање, конструкцију и моделовање мушке, женске и дечје одеће на конвенционалан и савремен начин.

Решавање конкретних проблема применом различитих метода у процесу дизајнирања:

 • цртање и сликање мртве природе и људске фигуре;
 • примена ликовних елемената у дизајну текстила и одеће;
 • праћење свих фаза пројекта у дизајну текстила и одеће;
 • дизајн и израда готових производа у области текстила и одеће;
 • прилагођавање конструкције кроја пропорцијама људског тела;
 • израда специфичних одевних елемената и могућност уклапања у оквиру целине;
 • дизајн и презентација текстилних и модних производа применом дигиталних технологија;
 • израда текстилних узорака на различитим врстама разбоја;
 • дизајн и израда модних детаља;
 • представљање модних колекција применом различитих врста модних презентација;
 • стварање визуелног идентитета у оквиру модне колекције.

Повезивање основних знања из различитих области: дизајна текстила и одеће; текстилне технологије, одевне технологије, менаџмента и опште-образовних предмета и примена у процесу дизајна:

 • праћење и примена иновација у струци кроз литературу, путем интернета и  осталих медија;
 • развој вештина и спретности у примени знања у подручју дизајна текстила и одеће у  складу са захтевима тржишта и променама модних тенденција;
 • примена информационо-комуникационих  технологија  у  овладавању савременим методама рада и праћењу нових тенденција и иновација у области текстилног и модног дизајна.

Наставак студија

У току је процес акредитације МАСТЕР струковних студија Дизајн текстила и одеће, тако да ће студенти након завршених основних струковних студија, имати могућностда се упишу на МАСТЕР струковне студије Дизајн текстила и одеће, као и на друге студијске програме МАСТЕР струковних студија које се реализују на Одсеку ВТШДТМ.