Модни менаџмент – ССС МИМ

Основни циљ студијског програма  је постизање стручних знања, компентенција и вештина са ближим усмерењем студента, ка пословима у области модне индустрије.

Сврха реализације студијског програма  огледа се у образовању струковних инжењера менаџментa – специјалиста за области менаџмента, моде, савременог одевања, маркетинга и мерчендајзинга и естетике, који могу да раде у: дизајн центрима, маркетиншким службама, агенцијама за односе са јавношћу, модним часописима и производним погонима савремених малих, средњих и великих предузећа, чија је претежна делатност реализација модних производа и услуга, као и да самостално имплементирају своја новостечена знања у сопствене модне агенције.

Специјалиста струковни инжењер менаџмента је компетентан да примени општа знања и специфичне вештине из области моде и менаџмента, да учествују у развоју нових модних производа и услуга, да усавршава своја знања и примењују савремене методе праћења успеха, односно неуспеха једне колекције, да утиче на повећање вредности бренда бољим дефинисањем имиџа и рекламних кампања, а у циљу ефективнијег наступа на конкурентском тржишту.

 

НАСТАВНИ ПЛАН У ПРИМЕНИ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ

Промене наставног плана и програма усвојене су на седници Наставног већа 23.9.2015. године

и примењују се од школске 2015/16. године

Студијски програм: ССС МИМ  –  Модни менаџмент

Модул М1: Менаџмент и мода

семестар

Редни

број

Шифра Назив предмета  

Статус

 

ЕСПБ Укупан број

часова

 предавања

вежбе

1.

ИТП 341141

Истраживање тржишта

и понашање потрошача

О 6 2 2 1.
2.

МАМ 343108

Маркетинг менаџмент

у одевној индустрији

О 6 2 2 1.
 

3.

 

ПРЧ 381147

 

Пословно рачуноводство

 

ИБМ1

 

6

 

2

 

2

 

1.

4.

ОСЈ 383152

Односи са јавношћу

ИБМ1 6 2 2 1.
5.

ЕСО 342149

Естетско обликовање

ИБМ2 6 2 2 1.
6.

БМЕ 383150

Бренд менаџмент

ИБМ2 6 2 2 1.
7.

ММР 343048

Модни маркетинг

О 5 2 2 2.
8.

МИО 342146

Мода и модни систем

О 6 3 3 2.
9.

ОВБ 381087

Оснивање и вођење бизниса

ОМ 5 3 3 2.
10.

ВПМ 342151

Визуелна презентација

модног производа

ИБМ3 5 2 2 2.
11.

ПЛК 343136

Планирање колекције

ИБМ3 5 2 2 2.
12.

МКО 043148

Менаџмнет квалитетом

у одевној индустрији

ИБМ4 5 2 2 2.
13.

ПТП 342153

Познавање текстилних производа

ИБМ4 5 2 2 2.
14.

СТП 343111

Стручна пракса

О 4     2.
15.

ЗВР 343112

Завршни рад

О 6     2.
Укупан број ЕСПБ 60  

Промене наставног плана и програма усвојене су на седници Наставног већа 23.9.2015. године и примењују се од школске 2015/16. год.

Студијски програм: ССС МИМ  –  Модни менаџмент

Модул М2: Мода и стил

семестар
Редни

број

Шифра Назив предмета  

Статус

 

ЕСПБ Укупан број

часова

предавања вежбе
 

1.

 

ИТП 341141

Истраживање тржишта

и понашање потрошача

 

О

 

6

 

2

 

2

 

1.

 

2.

 

МАМ 343108

Маркетинг менаџмент

у одевној индустрији

 

О

 

6

 

2

 

2

 

1.

 

3.

 

ЕСО 342149

 

Естетско обликовање

 

ИБМ1

 

6

 

2

 

2

 

1.

 

4.

 

ТРВ 383154

 

Технике релаксације и велнес програми

 

ИБМ1

 

6

 

2

 

2

 

1.

 

5.

 

ИМО 382158

 

Историја моде

 

ИБМ2

 

6

 

2

 

2

 

1.

 

6.

 

ЕКП 383155

 

Естетско козметичке процедуре

 

ИБМ2

 

6

 

2

 

2

 

1.

 

7.

 

ММР 343048

 

Модни маркетинг

 

О

 

5

 

2

 

2

 

2.

 

8.

 

МИО 342146

 

Мода и модни систем

 

О

 

6

 

3

 

3

 

2.

 

9.

 

ЗЕК 381157

Здравствени и економски

аспекти изгледа клијента

 

ОМ

 

5

 

3

 

3

 

2.

 

10.

 

ВПМ 342151

Визуелна презентација

модног производа

 

ИБМ3

 

5

 

2

 

2

 

2.

 

11.

 

ПЛК 343136

 

Планирање колекције

 

ИБМ3

 

5

 

2

 

2

 

2.

 

12.

 

МФО 382156

 

Модна фотографија

 

ИБМ4

 

5

 

2

 

2

 

2.

 

13.

 

ПТП 342153

 

Познавање текстилних производа

 

ИБМ4

 

5

 

2

 

2

 

2.

 

14.

 

СТП 343111

 

Стручна пракса

 

О

 

4

     

2.

 

15.

 

ЗВР 343112

 

Завршни рад

 

О

 

6

     

2.

Укупан број ЕСПБ 60  

 

Књига предмета Модул 1 – 2016-17.

Књига предмета Модул 2 – 2016-17.

Архива наставних планова