Текстилно инжењерство

Опште информације

Мастер струковне студије трају две године, односно четири семестара. Све активности студента бодују се по Европском систему за пренос кредита (ЕСПБ), (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), тако да сваки семестар носи 30 ЕСПБ бодова. По успешном завршетку мастер студија, укупан број стечених бодова износи 120 ЕСПБ. Студије се реализују у облику класичне наставе на српском језику. Мастер струковне студије на студијском програму Текстилно инжењерство, припадају образовном пољу „техничко-технолошк енауке“, области „технолошко инжењерство“. .Након завршених мастер струковних студија студент стиче звање (стручни назив) “струковни мастер инжењер технологије”, скраћено „струк.маст.инж.технол.“.

Квалификација

Према Националном оквиру квалификација Републике Србије (НОКС), завршавањем мастер струковних студија стиче се седми ниво, подниво један (ниво 7.1). Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 6.1 (основне струковне студије обима 180 ЕСПБ бодова).Такође, на студијски програм МСС ТИН могу се уписати и кандидати који имају завршене академске студије стечене у адекватним стручним областима у оквиру одговарајућег образовно-научног поља у обиму од најмање 180 ЕСПБ, као и кандидати који су завршили основне четворогодишње академске студије, из сродне области, по законима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању (до 10.09.2005).

На студијски програм МСС ТИН могу се уписати и кандидати који су завршили студије на акредитиованој високошколскоj установи у иностранству, под истим условима као и држављани Републике Србије, уколико познају српски језик на коме се изводе студије и ако су претходно извршили нострификацију дипломе стечене на матичној високошколској установи земље из које долазе. Током нострификације мора бити утврђено да су стекли стручни назив који је најмање једнак студијском програму на коме се, према прописима Републике Србије, стиче најмање 180 ЕСПБ под условом да се наставни програми/планови тих студијских програма поклапају са наставним програмима/плановима одговарајућих студијских програма сродних стручних области. 

Настава и испити

Сви предмети на МСС ТИН су једносеместрални. Aктивности студента током семестра (предиспитне обавезе), као што су присуство и активност на часовима, колоквијуми, тестови, семинарски радови и домаћи задаци, се бодују. Сразмера броја поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту утврђена је за сваки предмет појединачно, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 60 поена. Финални испити се полажу у просторијама Одсека у одговарајућим испитним роковима, а то су: јануарски, фебруарски, јунски, јулски, септембарски и октобарски. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена, при чему је за оцену шест потребно остварити најмање 51 поен, оцену седам 61 поен, оцену осам 71, оцену девет 81 и оцену десет 91 поен.

Циљеви и исходи

Основни циљ студијског програма је образовање струковних мастер инжењера са акцентом на напредна стручна знања, компентенције и вештине у циљу брже и боље интеграције у привредне субјекте сектора текстила и одеће.

– Развој стручних и креативних способности, комуникативности, стваралачког духа студента и развој способности за тимски рад.

– Овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије,  кроз обавезне и изборне предмете.

– Стицање знања о савременим текстилним материјалима, њиховој производњи, структури, својствима и примени. Стицање знања и вештина које се односе на производњу и примену текстилних материјала високих перформанси (заштитни текстил и одећа, индустријски текстил, медицински текстил и др.). Усавршавање знања о применама информационих технологија у производњи текстила и одеће. Упознавање са основним категоријама заштитне одеће према важећим националним и ЕУ регулативама;

-Утицај на индустријски и привредни развој. У Републици Србији текстилна и одевна индустрија имају велику традицију, коју је могуће усавршити у складу са светским стандардима само уколико постоје високо образовани кадрови који су оспособљени да сагледају, прате и примене савремене трендове у производњи текстила и одеће. Струковни мастер инжењери који се школују на овом студијском програму стичу управо знања која су неопходна за функционисање и развој текстилне и одевне индустрије у новим тржишним условима;

-Утицај на развој целокупног друштва. Запошљавањем струковних мастер инжењера текстилне струке, побољшаће се кадровска структура у текстилној и одевној индустрији. Својим радом и знањем стеченим на овом студијском програму, струковни мастер инжењери ће утицати на целокупни развој текстилне и одевне индустрије, на њену конкурентност, а самим тим, индиректно, на развој целокупног друштва.

Циљеви и исходи  студијског програма МСС ТИН усклађени су са потребама привредних субјеката. Својим радом и знањима стеченим на овом студијском програму, струковни мастер инжењери технологије ће утицати на целокупни развој текстилне индустрије, њену усклађеност са светским стандардима, конкурентност на европском и светском тржишту. 

Компетенције будућих студената:

  • Овладавање методама и поступцима који се примењују приликом производње, дистрибуције и експлоатације текстила и одеће;
  • Темељно познавање и разумевање процеса текстилне технологије.
  • Темељно познавање и разумевање технолошких аспекта производње одеће.
  • Познавање нових апарата у конфекционирању текстилних производа.
  • Оспособљеност за рад на савременој опреми и рачунарским системима који се користе у конструкцији и моделовању одеће.
  • Компетнције везане за структуру и својства текстилних материјала посебних својстава и одеће специјалне намене.
  • Оспособљеност за организовање и вођење производње, припремање и пласирање колекције.
  • Компетенције везане за еколошки аспект производње и одлагања текстила и одеће.
  • Способност решавања конкретних проблема у пракси у циљу изналажења оптималних решења, применом најбољих технолошких варијанти и метода организације процеса производње.