Менаџмент у текстилној индустрији

Опште информације

Основне струковне студије трају три године, односно шест семестара. Све активности студента бодују се по Европском систему за пренос кредита (ЕСПБ), (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), тако да сваки семестар носи 30 ЕСПБ. По успешном завршетку студија, укупан број стечених бодова износи 180 ЕСПБ. Студије се реализују у облику класичне наставе, на српском језику. Студијски програм припада образовном пољу техничко-технолошкe наукe, области индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент, односно ужој стручној области менаџмент. Након завршених основних струковних студија студент стиче звање: “струковни инжењер менаџмента”, скраћено „струк.инж. менаџм.“.

Квалификација

Према Националном оквиру квалификација Републике Србије (НОКС), након завршених основних струковних студија стиче се шести ниво, подниво један (ниво 6.1). Услов за стицање овог нивоа је претходно завршено средње образовање и положен пријемни испит. 

Настава и испити

Сви предмети на ОСС МТИ су једносеместрални. Aктивности студента током семестра (предиспитне обавезе), бодују се кроз присуство и активност на часовима, колоквијуме, тестове, семинарске радове и домаће задатке. Сразмера броја поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту утврђена је за сваки предмет појединачно, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 50 поена. Финални испити се полажу у просторијама Одсека у одговарајућим испитним роковима, а то су: јануарски, фебруарски, јунски, јулски, септембарски и октобарски. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена, при чему је за оцену шест потребно остварити најмање 51 поен, оцену седам 61 поен, оцену осам 71, оцену девет 81 и оцену десет 91 поен.

Циљеви и исходи

Основни циљ студијског програма Менаџмент у текстилној индустрији је постизање стручних знања, компентенција и вештина са ближим усмерењем студента ка  менаџменту у текстилној индустрији.

Циљеви студијског програма Менаџмент у текстилној индустрији обухватају:

– Развој стручних и креативних способности, креативног мишљење и стваралачког духа, развој особина за тимски рад, кооперативност, комуникативност студента, будућег струковног инжењера менаџмента;

– Овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије;

– Обезбеђивање довољно знања и вештина из области менаџмента да се кроз савремене методе учења, вежбе и стручну праксу стимулише креативност и способност за доношење менаџерских одлука и решавање проблема, у тимском или самосталном раду, ради успешне изградње професионалне каријере у предузећима из области текстилне и модне индустрије, или да стечена знања примени за покретање сопственог производног или услужног предузећа;

 – Утицај на индустријски и привредни развој. У Србији текстилна индустрија има велику традицију, коју је могуће очувати и усавршити у складу са светским стандардима. За то су потребни кадрови који су оспособљени да сагледају и развију послове у области производње и услуга у текстилној индустрији. Малим, средњим и великим предузећима је потребан менаџерски инжењерски кадар који је способан да се укључи и изналази најбоља решења у оквиру делатности предузећа. Инжењери менаџмента који се школују на овом студијском програму стичу неопходна знања за пословање и  управљање  процесима у предузећима текстилне индустрије и са активностима неопходним приликом оснивања и вођења сопственог предузећа;

-Утицај на развој целокупног друштва. Запошљавањем инжењера менаџмента, побољшаће се кадровска структура у текстилној индустрији. Својим радом и знањима стеченим на овом студијском програму, инжењери менаџмента ће утицати на целокупни развој текстилне индустрије, на њену конкурентност, а самим тим индиректно ће утицати и на развој целокупног друштва.

Компетенције будућих студената

Савладавањем студијског програма Менаџмент у текстилној индустрији студент стиче предметно-специфичне компетенције које се односе на:

  • темељно познавање и разумевање менаџмента у текстилној индустрији,
  • решавање конкретних изазова и проблема у пословању предузећа текстилне индустрије,
  • примену савремених програмских пакета у праћењу процеса у текстилној индустрији,
  • управљање, организацију и контролу процеса пословања од планирања до израде и пласирања произвдоа и услуге на тржиште;
  • примену савремених метода, модела и техника маркетинга и пословне комуникације;
  • процену конкуренције на тржишту и одређивање конкурентске позиције предузећа.

Наставак студија

Након завршених основних струковних студија, студент може да се упише на МАСТЕР струковне студије које се реализују на Одсеку ВТШДТМ.