Текстилно инжењерство

Опште информације

Основне струковне студије трају три године, односно шест семестара. Све активности студента бодују се по Европском систему за пренос кредита (ЕСПБ), (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), тако да сваки семестар носи 30 ЕСПБ. По успешном завршетку студија, укупан број стечених бодова износи 180 ЕСПБ. Студије се реализују у облику класичне наставе, на српском језику. Студијски програм припада образовном пољу техничко-технолошкe наукe, области технолошко инжењерство, односно ужој стручној области текстилно инжењерство.  Након завршених основних струковних студија студент стиче звање: “струковни инжењер технологије”, скраћено „струк. инж. технол.“.

Квалификација

Према Националном оквиру квалификација Републике Србије (НОКС), након завршенихосновних струковних студија стиче се шести ниво, подниво један (ниво 6.1). Услов за стицање овог нивоа је претходно завршено средње образовање и положен пријемни испит. 

Настава и испити

Сви предмети на ОСС ТИН су једносеместрални. Aктивности студента током семестра (предиспитне обавезе), бодују се кроз присуство и активност на часовима, колоквијуме, тестове, семинарске радове и домаће задатке. Сразмера броја поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту утврђена је за сваки предмет појединачно, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 50 поена. Финални испити се полажу у просторијама Одсека у одговарајућим испитним роковима, а то су: јануарски, фебруарски, јунски, јулски, септембарски и октобарски. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена, при чему је за оцену шест потребно остварити најмање 51 поен, оцену седам 61 поен, оцену осам 71, оцену девет 81 и оцену десет 91 поен.

Циљеви и исходи

Основни циљ студијског програма Текстилно инжењерствоје постизање академских и стручних знања, компентенција и вештина са ближим усмерењем студента ка текстилном инжењерству, што ће оспособити студенте за обављање послова везаних за технолошки процес производње одеће и других текстилних производа.

Циљеви студијског програма Текстилно инжењерство обухватају:

– Развој стручних и креативних способности, креативног мишљења и стваралачког духа, развој особина за тимски рад, кооперативност, комуникативност  студента, будућег струковног инжењера;

– Овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије;

– Обезбеђивање довољно знања и компетенција да струковни инжењер може успешно да настави каријеру у предузећима која се баве производњом текстила и одеће, у институтима, лабораторијама, као наставник практичне наставе у средњим школама, илида стечена знања примени за покретање сопствене производње текстила и одеће;

– Утицај на индустријски и привредни развој. У Републици Србији текстилна и одевна индустрија има велику традицију, коју је могуће очувати и усавршити у складу са светским стандардима само уколико постоје образованикадрови који су оспособљени да сагледају и развију послове у областима примарне производње текстила и производње одевних предмета. Струковни инжењери који се школују на овом студијском програму стичу управо знања која су неопходна за функционисање и развој текстилне и одевне индустрије у новим тржишним условима;

-Утицај на развој целокупног друштва. Запошљавањем струковних инжењера текстилне струке, побољшаће се кадровска структура у текстилној и одевној индустрији. Својим радом и знањем стеченим на овом студијском програму, струковни инжењери ће утицати на целокупни развој текстилне и одевне индустрије, на њену конкурентност,  а самим тим и на развој целокупног друштва.

Компетенције будућих студената

Савладавањем студијског програма Текстилно инжењерство студент стиче предметно-специфичне компетенције које се односе на:

  • познавање примарне призводње текстилних материјала, структуре и својстава материјала,
  • планирање и припрему производње у одевној индустрији, конструисање и моделовање одевних предмета, студију рада, технолошки процес производње одеће,
  • примену софтверских пакета за конструкцију, моделовање, комплетирање и градирање одеће и
  • испитивање текстила и одеће и контролу квалитета текстилних производа.

Наставак студија

Након завршених основних струковних студија, студент може да се упише на МАСТЕР струковне студије које се реализују на Одсеку ВТШДТМ.