Одећа специјалне намене – ССС ОСН

 

Основни циљ студијског програма је постизање стручних знања, компентенција и вештина са ближим усмерењем студента ка проучавању производње, набавке и експлоатације одеће специјалне намене.

Сврха реализације студијског програма огледа се у образовању специјалиста струковних инжењера технологије, који могу да раде у привредним друштвима и оранизационим системима који се баве производњом, набавком и експлоатацијом одеће специјалне намене.

Специјалиста струковни инжењер технологије је компетентан да сагледа послове и одабере оптимална решења у производњи, набавци и експлоатацији одеће специјалне намене, од избора текстилних материјала у зависности од услова и начина примене, кроз конструкцију и моделовање, избор технологије израде, организације и управљања процесом производње, уговарања, до експлоатације и одржавања, у складу са стандардима, законском регулативом и прописима који регулишу животни циклус одеће.

 

 

 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

ССС ОСН – ОДЕЋА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ

 

Наставни план усвојен на седници Наставног већа 22.04.2016. и 11.09.2017. године у примени од школске 2017/2018. године

Студијски програм: ССС ОСН Одећа специјалне намене

семестар

Редни

број

Шифра

Назив предмета

 

Статус

 

ЕСПБ Укупан број

часова

 предавања вежбе
1. ТМС 271161 Текстилни материјали за одећу специјалне намене О 5 2 2 1.
2. ДТМ 271165 Дорада текстилних материјала за одећу специјалне намене О 5 2 2 1.
3. ИТО 271171 Интелигентни текстил и одећа О 5 2 2 1.
4.1 ТТС 273163 Технички текстил специјалне намене  

ИБ1

 

5

 

2

 

2

 

1.

4.2 ПУС 273162 Планирање и примена униформи у различитим организационим системима  

ИБ1

 

5

 

2

 

2

 

1.

5.1 БПУ 273172 Бизнис и пословно уговарање  

ИБ2

 

5

 

2

 

2

 

1.

5.2 ОСН 273170 Одржавање одеће специјалне намене  

ИБ2

 

5

 

2

 

2

 

1.

6. ФЗО 271137 Физиологија одевања О 5 2 2 2.
7. ОСП 271160 Организациони системи и прописи О 5 2 2 2.
8. ТЕП 271173 Текстилни еко-производи специјалне намене О 5 2 2 2.
 

9.1

КМО 273167

 

Kонструкција и моделовање одеће специјалне намене  

ИБ3

 

5

 

2

 

3

 

2.

 

9.2

ЦИМ 273169 CIM концепција у производњи одеће специјалне намене  

ИБ3

 

5

 

2

 

3

 

2.

 

10.1

ТСН 273168 Технологија израде одеће специјалне намене  

ИБ4

 

5

 

2

 

3

 

2.

 

10.2

МКО 043148 Менаџмент квалитетом у одевној индустрији  

ИБ4

 

5

 

2

 

2

 

2.

11. СТП 273111 Стручна пракса О 4     2.
12. ЗВР 273112 Завршни рад О 6     2.
Укупан број ЕСПБ 60  

 

 

 

 

 

Књига предмета – 2016-17.

Архива наставних планова