Одећа специјалне намене – ССС ОСН

Основни циљ студијског програма је постизање стручних знања, компентенција и вештина са ближим усмерењем студента ка проучавању производње, набавке и експлоатације одеће специјалне намене.

Сврха реализације студијског програма огледа се у образовању специјалиста струковних инжењера технологије, који могу да раде у привредним друштвима и оранизационим системима који се баве производњом, набавком и експлоатацијом одеће специјалне намене.

Специјалиста струковни инжењер технологије је компетентан да сагледа послове и одабере оптимална решења у производњи, набавци и експлоатацији одеће специјалне намене, од избора текстилних материјала у зависности од услова и начина примене, кроз конструкцију и моделовање, избор технологије израде, организације и управљања процесом производње, уговарања, до експлоатације и одржавања, у складу са стандардима, законском регулативом и прописима који регулишу животни циклус одеће.

 

 

НАСТАВНИ ПЛАН У ПРИМЕНИ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ 

Наставни план усвојен на седници Наставног већа 22.04.2016. и 11.09.2017. године
у примени од школске 2017/2018. године

Студијски програм: ССС ОСН

Одећа специјалне намене

семестар
Редни

број

Шифра Назив предмета Статус ЕСПБ Укупан број

часова

предавања вежбе
1. ТМС 271161 Текстилни материјали за одећу специјалне намене О 5 2 2 1.
2. ДТМ 271165 Дорада текстилних материјала за одећу специјалне намене О 5 2 2 1.
3. ИТО 271171

Интелигентни текстил и одећа

О 5 2 2 1.

4.1

ТТС 273163 Технички текстил специјалне намене ИБ1 5 2 2 1.

 4.2

ПУС 273162 Планирање и примена униформи у различитим организационим системима ИБ1 5 2 2 1.

5.1

БПУ 273172 Бизнис и пословно уговарање ИБ2 5 2 2 1.

5.2

ОСН 273170 Одржавање одеће специјалне намене ИБ2 5 2 2 1.

6.

ФЗО 271137

Физиологија одевања

О 5 2 2 2.
7.

ОСП 271160

Организациони системи и прописи О 5 2 2 2.
8. ТЕП 271173 Текстилни еко-производи специјалне намене О 5 2 2 2.

9.1

КМО 273167

Kонструкција и моделовањеодеће специјалне намене ИБ3 5 2 3

2.

9.2

ЦИМ 273169 CIM концепција у производњи одеће специјалне намене ИБ3 5 2 3 2.
10.1 ТСН 273168 Технологија израде одеће специјалне намене ИБ4 5 2 3 2.
10.2 МКО 043148 Менаџмент квалитетом у одевној индустрији ИБ4 5 2 2 2.
11.

СТП 273111

Стручна пракса

О 4     2.

12.

ЗВР 273112

Завршни рад

О 6     2.
Укупан број ЕСПБ 60  

 

Књига предмета – 2016-17.

Архива наставних планова