Управа ДТМ-а

Директор Школе

–  др ГОРАН САВАНОВИЋ, дипломирани машински инжењер. Рођен је 20. 05. 1955. године у Горажду. Дипломирао је на Машинском факултету у Београду 1979. године. Магистрирао је 1991. године на Машинском факултету у Београду, а докторирао 2002. године на Факултету организационих наука Универзитета у Београду.

-У периоду од 1980. до 1991. године радио је у војној индустрији, у Ваздухопловном ремонтном заводу ”Мома Станојловић” у Батајници, као технолог, руководилац дефектације, руководилац монтаже ваздухоплова, главни технолог ремонта ваздухоплова и начелник погона ремонта ваздухоплова.
Од 1991. до 1994. године радио је као наставник на Ваздухопловној војној техничкој академији у Београду. Од 1994. до 1996. године био је директор предузећа «Дака Монтажа» у оквиру ХП «Давид Пајић-Дака» Београд.

-Од 1996. године запослен је на Вишој техничкој текстилној школи у Београду где је као виши предавач држао наставу из предмета: Техничко цртање са нацртном геометријом, Машински елементи и Машине и постројења у конфекцији. У звање професора изабран је 2001. године за предмете Машине и постројења у конфекцији, Технологија израде одеће и Планирање и припрема производње. Учествовао је у изради низа пројеката из домена трансфера технологије, процене вредности капитала предузећа и из домена образовања.

-Водећи је оцењивач у Акредитационом телу Србије, Председник Скупштине кластера модне индустрије FACTS,  Председник Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије (СИТТС) Председник редакционог савета часописа Текстилна индустрија,  Председник комисије за Текстилне машине и помоћне уређаје у Институту за стандардизацију, Главни и одговорни уредник је за публикације (уџбеници и скрипте) које издаје Школа.

-Директор Више техничке текстилне школе је од 2001. године, која је 2007. године, после акредитације добила назив Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент.

Савет Школе

Савет Школе је орган управљања Школе. Савет има 17 чланова, од којих су 8 чланова представници Школе, 7 чланова представници оснивача које именује Влада Републике Србије и 2 члана које бира Студентски парламент Школе.

Од 8 чланова представника Школе, 6 чланова је из реда наставника,  а 2 члана су из реда ненаставног особља:

  1. др Адела Медовић Баралић, проф. с.с., председник
  2. мр Ана Цицовић, проф. с.с., заменик председника
  3. др Драгана Церовић, проф.с.с., члан
  4. др Биљана Пејић, проф. с.с., члан
  5. др Љиљана Сретковић, проф. с.с., члан
  6. Аљоша Нинковић, предавач, члан
  7. Надислава Совиљ, руководилац студентске службе, члан
  8. Марија Срндовић, библиотекар, члан

 

Колегијум Школе

Колегијум је стручни орган Школе и чине га поред директора Школе, руководиоци студијских програма, руководилац за квалитет, руководиоци школских центара, руководиоци служби и секретар Школе.

– Руководилац студијског програма ОСС Дизајн текстила и одеће:

др Марина Коцарева Ранисављев, проф.с.с.

– Руководилац студијског програма ОСС Текстилно инжењерство:

др Данијела Пауновић, проф.с.с.

– Руководилац студијског програма ОСС Менаџмент у текстилној индустрији:

др Гордана Чоловић, проф.с.с.

– Руководилац студијског програма ССС Одећа специјалне намене:

др Биљана Поповић, проф.с.с.

– Руководилац студијског програма ССС Модни менаџмент:

др Јулија Авакумовић, проф.с.с.

– Руководилац за квалитет:

др Бранислава Лазић, проф.с.с.

– Руководилац центра за међународну сарадњу:

др Биљана Пејић, проф.с.с.

Секретар Школе

Грозда Николић, дипл. правник