Курс пословне економије и пословних финансија

 

 

  • Курсеви се одржавају током целе школске године
  • Настава се одвија у просторијама Академије АТУСС
  • Програм ће омогућити свим заинтересованим да се боље упознају са основама пословне економије и теоријом пословних финансија
  • Курсеви ће омогућити свим полазницима (студентима, (не)запосленима, предузетницима) да стекну знања из области економије, пословања, (потенцијала бизниса), “risk” менаџмента, “performans” менаџманта (ефикасности и ефикасности пословања), као и из пословних финансија (управљање финансијским ресурсима, управљање невидљивим ресурсима у предузећу – интелектуални капитал, мерење интелектуалног капитала, основним финансијским извештајима, средствима и изворима средстава у пословању једног предузећа, трошковима пословања, сеистемом плаћања, појмом ПДВ-а, као и основама јавних набавки)
  • Настава се изводи кроз теоретска предавања и вежбе на примерима из праксе
  • По завршетку курсева полазници ће стећи знања која ће им омогућити да што боље развију вештине доброг пословања, а у циљу увећања продуктивности, економичности и рентабилности организација у којима буду запослени као и отпочињање и развој сопственог бизниса
  • На крају сваког курса полазници ће полагати тест провере знања
  • За сваки успешно савладан ниво полазници добијају сертификат о похађању курса

 

Ниво I – курс Пословна економија

 

Ниво II – курс Пословне финансије

 

 

 

Исход:

  • По завршетку курса полазник је оспособљен да организује, води, унапређује пословање организације у којој је запослен или отпочне сопствени бизнис

Оправданост:

  • Оспособљавање полазника, а посебно незапослених лица да могу покренути и водити сопствени бизнис