Инструкције за плаћање и ценовник

 

Уплате на име школарине или на име накнада за друге услуге које нису обухваћене школарином, врше се на текући рачун:

840-2119666-62

УПЛАТИЛАЦ: уписује се име, презиме и адреса  студента/уплатиоца. Уколико уплату у корист студента врши неко друго лице електронским путем (нпр. родитељ студента или фирма) па није могуће у поље уплатилац уписати име, презиме и адресу студента, потребно је у пољу сврха уплате прецизирати у корист ког студента се врши уплата (нпр. Школарина за студента Петра Петровића, број индекса Б28/16ТИН).

СВРХА УПЛАТЕ: уписује се разлог плаћања (школарина, пријава испита, итд.).

ПРИМАЛАЦ: уписује се “Академија техничко-уметничких стурковних студија Београд, Београд, Палилула, Старине Новака 24.

ШИФРА ПЛАЋАЊА: зависно од начина на који се врши плаћање, уписује се

 • број “189”, ако се плаћање врши готовински у пошти или банци
 • број “289”, ако се плаћање врши безготовиснки (електронским путем)

РАЧУН ПРИМАОЦА: уписује се “840-2119666-62”.

ПОЗИВ НА БРОЈ: уписује се бројчана комбинација која се добија по следећем систему:

5 – БРОЈ ИНДЕКСА– ШИФРА УПЛАТЕ

 

Пример за попуњавање налога за уплату:

 

БРОЈЧАНА КОМБИНАЦИЈА ЗА ПОЗИВ НА БРОЈ

 

♦ 5 –: дакле, у поље позив на број УВЕК и ОБАВЕЗНО се као прво упише број 5 и повлака (5- ), а потом се уписује остали део бројчане комбинације која се добија по горе наведеном систему.

♦ Број индекca: уколико вам је број индекса Б 04/21 МТИ, као број индекса узима се све, дакле Б04/21МТИ без размака између брјева и слова

♦ Шифра уплате: представља двоцифрени број којим се одређује сврха уплате (видети у ЦЕНОВНИКУ).

 

 

УПЛАТА ШКОЛАРИНЕ

 

Школарина се обрачунава сразмерно броју ЕСПБ бодова које носе предмети које је студент изабрао да слуша у одређеној школској години. Приликом поновног избора пренетог предмета (предмета које је студент током ранијег студирања већ бирао, односно слушао), школарина за ЕСПБ бодове које носи пренети предмет се умањује:

 • На основним струковним студијама за 20% у односу на пун износ школарине за тај предмет
 • На мастер струковним студијама на до 10.000,00 динара (без обзира на пун износ школарине за тај предмет).

Не плаћа се школарина за пренос у наредну школску годину Завршног/Мастер рад и Примењеног истраживачког рада као неположених испита.

Школарина и задужења на свим нивоима студија се могу плаћати селећом динамиком:

 1. приликом уписа школске године се плаћа прва рата школарине плус евентуална дуговања из претходног периода.
 2. остатак школарине и задужења се може уплатити на највише девет месечних рата, које се уплаћују сваког месеца од 1. до 5-ог у месецу, најкасније до јула месеца наредне године.

Изузетно, школарина коју плаћају студенти уписани на студије ради усклађивања стручног назива се може платити у највише три рате, при чему прва рата износи најмање 12.500,00 динара.

Приликом уплате школарине на свим нивоима студија, у поље позив на број као последње две цифре уписује се “00” (5 – број индекса – 00).

Нпр. приликом плаћања школарине за студента са бројем индекса      Б 27/19 МТИ у поље позив на број би требало уписати:

5-Б27/19МТИ-00

 

 

УПЛАТА НАДОКНАДА ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ ОБУХВАЋЕНЕ ШКОЛАРИНОМ

 

Надокнаде за услуге које нису обухваћене школарином (пријава испита након коришћења бесплатних пријава, издаваање уверења, закаснели упис у школску годину и слично) плаћају се у износима који су утврђени важећим ценовником, који можете ОВДЕ преузети у ПДФ формату.

Код сваке појединачне надокнаде из Ценовника, у последњој колони Ценовника (табеле) налази се двоцифрени број који се уписује у поље “позив на број као последње две цифре приликом плаћања те надокнаде

5 – број индекса – двоцифрени број из последње колоне Ценовника

 

 

УПЛАТА НАДОКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ ЗА КОЈЕ СЕ ПЛАЋА И РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

 

За одређени број услуга се, поред надокнаде на рачун Академије, уплаћује и републичка административна такса (дакле потребне су две уплатнице – једна за уплату надокнаде за услуге Академије и друга за уплату републичке администреативне таксе). То су следеће услуге:

 • издавање дупликата индекса
 • издавање дупликата дипломе
 • издавање дупликата Уверења о стеченом високом образовању
 • нострификација дипломе стране високошколске установе домаћи/ страни држављани

Републичка административна такса се уплаћује на посебној уплатници, односно на посебне рачуне јавних прихода (не уплаћује се на рачун Академије) и уз уписивање посебних позива на број, који се могу наћи у ценовнику који се налази ниже на овој страници.

Када се плаћа републичка административна такса, у поље шифра плаћања обавезно се уписује:

 • број “153, ако се плаћање врши готовински у пошти или банци
 • број “253, ако се плаћање врши безготовински (електронским путем).

Када се плаћа републичка административна такса, у пољу модел (налази се поред поља позив на број), обавезно се уписује број “97.

Ценовник за услуге за које се поред надокнаде за вршење услуга плаћа и републичка административна такса можете ОВДЕ преузети у ПДФ формату.