Документа потребна приликом уписа – ОСС

(достављају се оригинална документа)

 

 

  • оригинална сведочанства свих завршених разреда средње школе (односно еквивалентна страна средњошколска документа, ако је кандидат ималац таквих докумената)
  • оригинална диплома средње школе (односно еквивалентна страна средњошколска исправа и решење о нострификацији те стране средњошколске исправе, ако је кандидат ималац такве исправе)
  • извод из матичне књиге рођених (ако се кандидат одлучи да га сам прибави)
  • уверење о држављанству за кандидате који су држављани Републике Србије (ако се кандидат одлучи да га сам прибави)
  • два ШВ-20 обрасца Републичког завода за статистику (кандидат их добија бесплатно на шалтеру студентске службе)
  • празан индекс са холограмском налепницом (кандидат га добија бесплатно на шалетру студентске службе)
  • две фотографије формата (димензија) 4,5цм x 3,5цм (у фотографској радњи тражити фотографије за индекс)
  • за студенте који се уписују као самофинансирајући студенти доказ о уплати школарине или прве рате школарине (школарина се уплаћује на рачун АТУСС број 840-2119666-62) – ПРИМЕР
  • уплата за СКАССС у износу од 100 динара која се уплаћује на рачун АТУССС број 840-2119666-62 са позивом на број 5-23) – ПРИМЕР