Документа потребна приликом уписа – МСС

(достављају се оверене копије у А4 формату)

 

  • оверена фотокопија дипломе о стеченом високом образовању на студијама првог степена и додатка дипломи или уверења о стеченом високом образовању на студијама првог степена и уверење о положеним испитима са израженом средњом оценом на студијама првог степена
  • извод из матичне књиге рођених – ако се кандидат одлучи да га сам прибави
  • уверење о држављанству за кандидате који су држављани Републике Србије – ако се кандидат одлучи да га сам прибави
  • два ШВ-20 обрасца Републичког завода за статистику
  • празан индекс са холограмском налепницом 
  • две фотографије формата (димензија) 4,5 цм x 3,5 цм (у фотографској радњи тражити фотографисање за индекс)
  • доказ о уплати школарине или прве рате школарине, пример уплатнице можете погледати ОВДЕ
  • уплата за СКАССС у износу од 100 динара која се уплаћује на рачун АТУСС број 840-2119666-62 и са позивом на број 5-23, пример уплатнице можете погледати ОВДЕ