Документа потребна приликом пријаве – МСС

(прилажу се фотокопије а оригинали се доносе на увид)

 

  • пријавни лист, попуњен и потписан
  • лична карта
  • извод из матичне књиге рођених (оригинал на увид и неоверена фотокопија)
  • уверење о држављанству (оригинал на увид и неоверена фотокопија)
  • страни држављани пасош и копију прве стране пасоша
  • дипломa о стеченом високом образовању на студијама првог степена и додатак дипломи или уверење о стеченом високом образовању на студијама првог степена и уверење о положеним испитима са израженом средњом оценом на студијама првог степена (оригинал на увид и неоверена фотокопија)
  • изјава о пристанку на обраду личних података у складу са законом

 

  • портфолио и мотивационо писмо (подносе само кандидати  који се пријављују за  упис на студијски програм  мастер струковних студија Дизајн текстила и одеће ).