Документа потребна приликом пријаве – ОСС

(прилажу се фотокопије а оригинали се доносе на увид)

 

  • пријавни лист, попуњен и потписан (добија се на шалтеру студентске службе Одсека)
  • лична карта, односно пасош за стране држављане
  • оригинална сведочанства свих завршених разреда средње школе и неоверене фотокопије истих, односно еквивалентна страна средњошколска документа ако је кандидат ималац таквих докумената и неоверене фотокопије истих
  • оригинална диплома средње школе и неоверена фотокопија исте, односно еквивалентна страна средњошколска исправа, ако је кандидат ималац такве исправе и неоверена фотокопија исте, односно, уколико је кандидат полагао матурски или завршни испит, диплому о положеном завршном, односно матурском испиту и неоверена фотокопија исте
  • извод из матичне књиге рођених – оригинал на увид и неоверену фотокопију истог
  • уверење о држављанству за кандидате који су држављани Републике Србије- оригинал на увид и неоверену фотокопију истог
  • изјава о начину прибављања података о којима се води службена евиденција
  • доказ о освојеним наградама: кандидат који је као ученик трећег или четвртог разреда средње школе освојио једно од прва три места на републичком такмичењу у чијем организовању учествује Министарство просвете, науке и технолошког развоја или на међународном такмичењу, не полаже пријемни испит већ му се додељује максималан број бодова који се може остварити на пријемном испиту.
  • доказ о уплати надокнаде за полагање пријемног испита – 7.000,00 динара – ПРИМЕР

 

  • мапа са радовима (односи се на кандидате који конкуришу на студијски програм Дизајн текстила и одеће ДЕТАЉНИЈЕ