Istorijat DTM-a


OSNIVANJE ŠKOLE

 

 

Društvo inženjera i tehničara tekstilaca u Beogradu obrazovalo je maja 1957. godine svoju stalnu komisiju za školstvo, sa zadatkom da prouči problem kadrova i školske mreže za stvaranje novih i unapređenje postojećih stručnjaka u tekstilnoj industriji.

Komisija za školstvo je izradila Predlog za osnivanje Više tekstilne škole koji je podnela Savetu za školstvo Narodne Republike Srbije u Beogradu. Predlog komisije je podržan od preduzeća tekstilne industrije, Republičke privredne komore Srbije i Privredne komore Grada Beograda, a potom je Odlukom Republičkog veća Narodne Republike Srbije broj 34 od 30. juna 1958. godine osnovana Viša tehnička tekstilna škola. Odluka je objavljena u "Službenom glasniku NRS" br. 32/58. Po osnivanju, Škola je otpočela sa radom 01. 10. 1958. godine.

Škola je 1958. godine osnovana sa zadatkom:

- da sprema tehničke kadrove više stručne spreme za rad na pripremi i realizaciji procesa proizvodnje u tekstilnoj industriji;

- da prati savremena iskustva tekstilne industrije u zemlji i inostranstvu i koristi ih radi unapređenja nastave;

- da sarađuje sa državnim organima, ustanovama, privrednim i drugim organizacijama na stručnom usavršavanju postojećeg tehničkog kadra i, po potrebi, organizuje odgovarajuće kurseve i seminare.

-Rešenjem Okružnog privrednog suda u Beogradu Us.175/65 od 13. 12. 1965. godine Viša tehnička tekstilna škola sa sedištem u Beogradu, ulica Mitropolita Petra br. 8 je upisana u registar ustanova.

-Tokom svog postojanja i rada Škola je menjala status, poslovno ime, sedište, lice ovlašćeno za zastupanje i proširivala delatnost. Tako je rešenjem Okružnog privrednog suda u Beogradu Us.167-172/70 od 09. 07. 1970. godine u Registar ustanova za grad Beograd upisano spajanje sa Višom tehničkom obućarskom školom u Beogradu, Višom geodetskom školom u Beogradu i Višom tehničkom mašinskom školom u Zemunu, u ustanovu pod nazivom Viša tehnička škola, Beograd, ulica Brankova br. 17. Po donošenju Zakona o udruženom radu u okviru postojeće Više tehničke škole obrazovana je Osnovna organizacija udruženog rada Tekstilni odsek, sa sedištem u Beogradu, ul. Mitropolita Petra br. 8 i to rešenjem Okružnog privrednog suda u Beogradu br. Fi- 2952/74 od 28. 01. 1975. godine. Radna organizacija Viša tehnička škola u čijem sastavu je u to vreme bio OOUR Tekstilni odsek se usaglasila sa Zakonom o udruženom radu rešenjem Okružnog privrednog suda u Beogradu Fi -3371/79 od 11. 02. 1980. godine, a OOUR Tekstilni odsek rešenjem istog suda Fi-3374/79 od 11. 02. 1980. godine. Škola je promenila sedište o čemu je Okružni privredni sud u Beogradu doneo rešenje Fi-22/81 od 20. 01. 1981. godine. Od tada Škola obavlja delatnost u zgradi u Beogradu, ulica Starine Novaka br. 24. Od 1983. godine Škola ponovo samostalno istupa u pravnom prometu, odnosno dotadašnji OOUR Tekstilni odsek u okviru Više tehničke škole u Beogradu izdvaja se i konstituiše kao samostalna radna organizacija koja posluje pod nazivom Viša tekstilna škola, Beograd, Starine Novaka br. 24, što je upisano i u Okružnom privrednom sudu u Beogradu rešenjem Fi – 1954/83 od 31. 08. 1983. godine

-U postupku usaglašavanja sa Zakonom o višoj školi ("Službeni glasnik SRS" br. 50/92) Škola je promenila naziv, odnosno vratila prvobitni naziv Viša tehnička tekstilna škola, što je upisano rešenjem Privrednog suda u Beogradu Fi – 24261/93 od 16. 12. 1993. godine.

-Nakon donošenja Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS" br. 76/2005), po uspešno sprovedenoj akreditaciji Škole kao visokoškolske ustanove i studijskih programa i posle izdavanja dozvole za rad pod nazivom Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment, Škola je uskladila svoj naziv, delatnost i organizaciju sa odredbama zakona što je registrovano i u Trgovinskom sudu u Beogradu rešenjem Fi-409/07 od 15. 11. 2007. godine. Time je Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment u Beogradu registrovana kao poslednji pravni sledbenik Više tehničke tekstilne škole osnovane 1958. godine.

 

RAZVOJ STUDIJSKIH PROGRAMA

 

-Školske 1958/59. i 1959/60. godine nastava se izvodila po nastavnom planu i programu koji je obrazovao stručnjake opšte tekstilne prakse. Od školske 1960/61. godine umesto opšteg smera uvedena su dva odseka i to:

- mehaničko-tekstilni, koji je osposobljavao studente za mehaničku preradu tekstilnih sirovina, a naročito za tehnologiju predenja, tkanja i pletenja i

- hemijsko-tekstilni, koji je osposobljavao studente za hemijsku tehnologiju prerade, bojenja i dorade svih tekstilnih materijala.

Od školske 1974/75. godine, na zahtev konfekcijskih preduzeća, uveden je treći odsek (smer): konfekcijsko-trikotažni,

Tokom daljeg razvoja Škole, a u skladu sa potrebama koje su iziskivale savremene tehnologije, uvedeni su novi odseci i smerovi i to:

 

- odsek Dizajn za tekstil i odeću, od školske 1993/94. godine

- odsek Menadžment i upravljanje kvalitetom u tekstilnoj industriji, od školske 1994/95. godine

- smer: Modelarsko-konstruktorski, od školske 1998/99. godine

 

-Do školske 2001/02. godine, studije u ovoj Školi trajale su 2,5 godine, odnosno 5 semestara, a počev od školske 2002/03. godine traju 3 godine, odnosno 6 semestara. To je istovremeno bio početak korenitih promena nastavnih planova i programa Škole, u skladu sa zahtevima Bolonjske deklaracije.

Na bazi tadašnjih procena i analiza, a i na osnovu interesovanja studenata, na Odseku Dizajn tekstila i odeće uvedeni su novi smerovi, tako da je od 2003.godine Škola upisivala studente na sledeće smerove:

• Dizajn

• Dizajn i marketing

• Dizajn i tehnologija

• Tekstilno mehanički

• Oplemenjivanje tekstila

• Modelarsko konstruktorski

• Tekstilno odevni

• Menadžment u tekstilnoj industriji

 

-U okviru reforme obrazovanja u Srbiji, po donošenju novog Zakona o visokom obrazovanju, Nacionalni savet za visoko obazovanje je krajem 2006. godine usvojio i objavio nekoliko grupa standarda: standarde za akreditaciju ustanove, standarde za akreditaciju studijskih programa, standarde za samoevaluaciju, standarde za eksternu proveru.

-Sprovedena je samoevaluacija Škole i studijskih programa, iz koje je proistekla logična procena da Škola treba da akredituje četiri studijska programa, koji s jedne strane zadovoljavaju standarde definisane od strane Nacionalnog saveta, a s druge strane, pokrivaju potrebe preduzeća tekstilne i odevne industrije odgovarajućim strukovnim kadrom.

-Škola je morala da ispuni zadate standarde po pitanju menadžmenta, kadra, prostora, opreme, rada stručnih službi, biblioteke, sistema kvaliteta, a studijski programi su trebali da zadovolje standarde po pitanju strukture predmeta, metoda rada, metoda ocenjivanja, kadrova, opreme, prostora, bibliotečkih jedinica, sistema kvaliteta. Kroz proces akreditacije, u cilju zadovoljenja standarda, Škola je izvršila potrebne korekcije i promene, iz kojih su proistekla nova opšta akta, procedure i uputstva, kao temelj uvođenja sistema kvaliteta.

-U pripremi dokumentacije za akreditaciju uključen je ceo kolektiv Škole i svi zaposleni su u skladu sa dobijenim zadacima dali svoj doprinos. Došlo je do potpune homogenizacije kolektiva oko zajedničkog cilja, transformacije više škole u visoku strukovnu školu.

-Kako je Škola ispunila sve zakonom propisane uslove i postavljene standarde neophodne za izdavanje uverenja o akreditaciji, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je 30. 04. 2007. godine donela uverenje o akreditaciji Škole kao visokoškolske ustanove br. 612-00-1171/2006-04 kao i uverenja o akreditaciji sledećih studijskih programa:

• Dizajn tekstila i odeće

• Tekstilna tehnologija

• Odevna tehnologija koji ima dva modula: 

tehnološki i modelarsko konstruktorski

• Menadžment u tekstilnoj industriji.

-Po dobijenom pozitivnom mišljenju Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Ministrastvo prosvete Republike Srbije je Školi izdalo dozvolu za rad radi ostvarivanja prvog stepena strukovnih studija br. 612-00-578/2007-04 od 15. 06. 2007. godine kojom je odobreno izvođenje akreditovanih studijskih programa i utvrđen broj studenata po studijskim programima.

-Škola je pripremila i dobila akreditaciju specijalističkih strukovnih studijskih programa drugog stepena studija.