NAZIV  KURSA:

ODNOSI SA MEDIJIMA

 

NIVO: početni

Broj časova

Cilj

Ishod

Predavanja

    vežbe

Uspešnost poslovanja  u mnogim delatnostima zavisi od medija. Uspostavljanje odnosa sa medijima ogleda se u dostizanju optimalnog nivoa emitovanja i širine informacije kako bi se ostvarila vidljivost  popularnost i razumevanje kod ciljnog auditorijuma za ponuđenu informaciju. Težište kursa dato je na definisanje vrsta i karakteristika medija, na planiranjе medijske kampanje i formulisanjе ključnih poruka.

 

Polaznik kursa stiče  teorijska i praktična znanja, kao i veštine u implementiranju informacije. Upoznaje elemente planiranja, istraživanja, formiranja i realizacije informacije u medijima.

Kurs je namenjen svima koji  očekuju da  implementacijom informacija u medije mogu povećati prodaju svojih proizvoda, kao i početnicima u ovoj problematici, koji žele da prošire znanja.

 

6

6

Broj polaznika u grupi

      min                   max

10

15

Cena kursa sa obračunatim PDV-om  (RSD)

4000

 

 

PREDAVAČI:

dr Goran Savanović

Poziv na broj

dr Julija Avakumović

 

ECM1

Aleksandar Simić novinar

 

 

 

 

NAZIV  KURSA:

BREND MENADŽMENT

 

NIVO: početni

Broj časova

Cilj

Ishod

Predavanja

    vežbe

Modne kompanije se suočavaju sa potrebom da privuku i zadrže kupce,  nudeći nove proizvode na tržištu.

Cilj kursa  je da se potencira značaj  formiranja brenda, imena, znaka, simbola,  robne marke, kao osnove za  identifikaciju i diferencijaciju proizvoda i usluge jedne firme u odnosu na drugu.

Polaznik stiče teorijska i praktična znanja o značaju brenda,  brend strategijama, pozicioniranju brenda i o procesu razvoja modnog brenda. Upoznaje metode kako se zadobija i zadržava vernost potrošača.

Kurs je namenjen stučnom kadru firmi, kao i svima koji žele da prošire znanja iz ove oblasti.

8

4

Broj polaznika u grupi

      min                   max

10

15

Cena kursa sa obračunatim PDV-om  (RSD)

4000

 

 

PREDAVAČI:

dr Gordana Čolović

 

Poziv na broj

 

dr Danijela Paunović

 

ECM2

 

mr Marina Kocareva Ranisavljev

 

 

 

 

NAZIV  KURSA:

MARKETING STRATEGIJA

 

NIVO: početni

Broj časova

Cilj

Ishod

Predavanja

    vežbe

Uspešno poslovanje bazira se na dobrom planiranju i istraživanju tržišta.                                     

Cilj kursa je da polaznici upoznaju metode istraživanja, način definisanja strategija i na pravi način ih  predstave kupcima na tržištu, kako bi povećali svoju dobit.

Polaznik kursa stiče teorijska i praktična  znanja o marketing strategijama, o analizi marketing miksa u preduzeću o razvoju i životnom ciklusu proizvoda/usluge, upoznaje se sa značajem istraživanja tržišta i metodama marketing strategije: SWOT analiza, POWER SWOT analiza, PEST analiza, Ansoff's matrica, Gap analiza, BCG model portfolija proizvoda i Five Forces Analysis.

Kurs je namenjen stučnom kadru firmi, kao i svima koji žele da prošire znanja o marketing strategiji.

8

4

Broj polaznika u grupi

      min                   max

10

15

Cena kursa sa obračunatim PDV-om  (RSD)

4000

 

 

PREDAVAČI:

dr Goran Savanović

Poziv na broj

dr Gordana Čolović

ECM3

dr Julija Avakumović

 

 

 

 

NAZIV  KURSA:

MODNI MARKETING I

NIVO: početni

Broj časova

Cilj

Ishod

Predavanja

    vežbe

Cilj kursa je upoznavanje sa osnovnim marketinškim načelima i elementima marketinga čija optimalna kombinacija dovodi do stvaranja profita kompanije u modnoj industriji.

 

Polaznik kursa  stiče teorijska i praktična znanja  o analizi modnog tržišta i njegovom okruženju, istraživanju  i izboru ciljnih tržišta.

Stiče saznanja o modnom proizvodu i uslugama, distribuciji modnih proizvoda, promocijama u modnoj industriji, načinu formiranja cene modnog proizvoda i/ili modne usluge i njihovoj optimalnoj kombinaciji.

Kurs je namenjen stučnom kadru kompanija u modnoj industriji, kao i svima koji žele da prošire znanja o modnom marketingu.

8

4

Broj polaznika u grupi

      min                   max

10

15

Cena kursa sa obračunatim PDV-om  (RSD)

4000

 

 

PREDAVAČI:

dr Julija Avakumović

Poziv na broj

dr Danijela Paunović

ECM4

 

 

 

 

NAZIV  KURSA:

MODNI MARKETING  II

NIVO: početni

Broj časova

Cilj

Ishod

Predavanja

    vežbe

Kurs je nastavak Modnog marketinga l.

Cilj kursa je da polaznik ovlada postupkom izbora  adekvatne strategije u modnoj kompaniji (koz  primere iz prakse), što će mu omogućiti bolje razumevanje marketinških načela i principa, kao i njihovo adekvatno kombinovanje.

Polaznik kursa  stiče teorijska i praktična znanja  o primeni marketinških načela i principa u modnoj industriji,  kroz istraživanje tržišta i predviđanje ponašanja  korisnika modnog proizvoda.

Kurs je namenjen stučnom kadru firmi, kao i svima koji žele da prošire znanja o modnom marketingu.

8

4

Broj polaznika u grupi

      min                   max

10

15

Cena kursa sa obračunatim PDV-om  (RSD)

4000

 

 

PREDAVAČI:

dr Julija Avakumović

Poziv na broj

dr Danijela Paunović

ECM5

 

 

 

 

NAZIV  KURSA:

MARKETING  INTERNET

NIVO: početni

Broj časova

Cilj

Ishod

Predavanja

    vežbe

Cilj kursa Internet marketing je upoznavanje sa postavkama teorije marketinga, marketing menadžmentom, marketinškim istraživanjima, marketing miksom, marketing aktivnostima, uvođenjem i marketingom novih prizvoda, marketing informacionim sistemom kao i konceptima i zakonitostima marketinga na Internetu.

Polaznik kursa je teorijski i praktično  osposobljen da primenjuje sve razvijeniji sistem marketinga u sferi informacionih tehnologija (principi gradnje WEB site-a,  One to one marketing, direktni marketing na Internetu,  E-mail marketing ...), takođe i da usvoji koncepte i zakonistosti marketinga na internetu. 

Kurs je namenjen svima koji žele da steknu ili  prošire znanja o marketing internetu.

 

6

6

   Broj polaznika u grupi

      min                   max

10

15

Cena kursa sa obračunatim PDV-om  (RSD)

5000

 

PREDAVAČI:

 

dr Julija Avakumović

 

Poziv na broj

mr Jelisavka Bulatović

ECM6

 

 

 

 

NAZIV  KURSA:

INTERNET I ELEKTRONSKO POSLOVANJE

NIVO: početni

Broj časova

Cilj

Ishod

Predavanja

    vežbe

Upoznavanje sa osnovama koje se odnose funkcionisanje informacionih sistema. Cilj je dobijanje neophodnih znanja za pravilno razumevanje potrebe korišćenja Internet tehnologija kao preduslova za realizaciju elektronskog poslovanja. Imajući u vidu globalizaciju poslovnih procesa, polaznici kursa se upoznaju sa servisima Interneta na kojima je bazirano elektronsko poslovanje.

Polaznik kursa je teorijski i praktično  osposobljen da učestvuje u definisanju zahteva koje informacioni sistem u realnom (poslovnom) okruženju treba da ispuni da bi mogao da se realizuje neki od vidova elektronskog poslovanja. Prikazom, analizom i objašnjavanjem realizovanih sistema elektronskog poslovanja omogućeno je uključivanje u savremeni način poslovanja. Na vežbama će biti predstavljena i karakteristična softverska i realizovana svetska i domaća rešenja elektronskog poslovanja.

Kurs je namenjen svima koji žele da steknu ili  prošire znanja o internetu i elektronskom poslovanju

 

6

6

Broj polaznika u grupi

      min                   max

10

15

Cena kursa sa obračunatim PDV-om  (RSD)

5000

 

PREDAVAČI:

dr Julija Avakumović

Poziv na broj

mr Jelisavka Bulatović

ECM7

 

 

 

 

 

NAZIV  KURSA:

MALOPRODAJA ODEĆE

 

NIVO: početni

Broj časova

Cilj

Ishod

Predavanja

    vežbe

Cilj kursa je upoznavanje sa osnovnim teoretskim i praktičnim znanjima koja su potrebna za  otvaranje maloprodajnih objekata ili unapređenje rada u maloprodaji odeće.

Polaznik kursa  stiče teorijska i praktična znanja: o ponašanju  potrošača (stavovi o modi i njihov uticaj na dizajn  proizvoda),  metodama nabavke, tehnikama prodaje,  brendu,  upravljanju, strukturi, metodama kako se stiče prednost u odnosu na konkurenciju, kako se stiče reputacija, imidž i identitet, promotivnim aktivnostima, inicijativama za vernost brendu, pronalaženju novog tržišta i globalnoj trgovini.

Kurs je namenjen stučnom kadru firmi, kao i svima koji žele da prošire znanja.iz ove oblasti

8

4

Broj polaznika u grupi

      min                   max

10

15

Cena kursa sa obračunatim PDV-om  (RSD)

4000

 

 

PREDAVAČI:

dr Goran Savanović

Poziv na broj

dr Gordana Čolović

ECM8

dr Julija Avakumović

 

 

 

 

NAZIV  KURSA:

OBUKA  ZA TRGOVCE TEKSTILOM I ODEĆOM

 

NIVO: početni

Broj časova

Cilj

Ishod

Predavanja

    vežbe

Cilj kursa je da se polaznik osposobi za prodaju tekstilnih i odevnih proizvoda.

Omogućava polazniku da se upozna sa svojstvima tekstilnih materijala, da ih lako pepoznaje i razlikuje, da se upozna sa  načinom označavanja proizvoda, da nauči kako se održavaju i neguju materijali, kako da prati modne trendove i stilove, kako da aranžira tekstilne materijale i odevne predmete, da samostalno izrađuje dnevne finansijske izveštaje i što uspešnije prodaje proizvode.

Polaznik kursa  stiče teorijska i praktična znanja o tekstilnim materijalima,  modnim proizvodima, modnom dizajnu, načinu označavanja tekstilnih proizvoda i odeće, vođenju finansijskih knjiga, psihologiji  prodaje i greškama koje se čine u prodaji.

Kurs je namenjen svima koji žele da se obuče za prodaju tekstilnih proizvoda i prošire znanja iz ove oblasti.

8

4

Broj polaznika u grupi

      min                   max

10

15

Cena kursa sa obračunatim PDV-om  (RSD)

4000

 

 

PREDAVAČI:

dr Gordana Čolović

Poziv na broj

dr Danijela Paunović

ECM9

dr Julija Avakumović

dr Ana Aksentijević-Jelić

 

 

 

 

NAZIV  KURSA:

KALKULACIJE TROŠKOVA I FORMIRANJE CENE PROIZVODA

NIVO: početni

Broj časova

Cilj

Ishod

Predavanja

    vežbe

Cilj kursa je da se polaznik osposobi za izradu kalkulacije troškova i formiranja cene za tekstilne proizvode.

 

Polaznik kursa stiče teorijska i praktična znanja o postupku obračuna troškova proizvoda i proizvodnje, izboru optimalne kombinacije elemenata proizvodnog procesa, o vezi između kalkulacije troškova i cene proizvoda, o izradi plana prodaje gotovog proizvoda, o upravljanju zalihama i predviđanju finansijskog rezultata (kako ostvariti profit, a eliminisati gubitak).

Kurs je namenjen svima koji žele da se obuče za prodaju tekstilnih proizvoda i prošire znanja iz ove oblasti.

8

4

Broj polaznika u grupi

      min                   max

10

15

Cena kursa sa obračunatim PDV-om  (RSD)

4000

 

 

PREDAVAČI:

 

dr Julija Avakumović

Poziv na broj

ECM10

 

 

 

 

NAZIV  KURSA:

IZRADA  BIZNIS PLANA

NIVO: početni

Broj časova

Cilj

Ishod

Predavanja

    vežbe

Cilj kursa je da se polaznik osposobi za izradu biznis plana  i stekne potrebna znanja,  na osnovu kojih  može smanjiti rizike prilikom donošenja odluke o startovanju biznisa.

 

 

Polaznik kursa stiče teorijska i praktična znanja o definisanju poslovne ideje, o izboru poslova, o sadržaju i postupku izrade biznis plana.

Na vežbama svi polaznici razrađuju svoj  biznis plan i kroz praktičan rad utvrđuju stečena znanja.

Kurs je namenjen svima koji žele da se obuče u izradi biznis plana, koji nameravaju da startuju novi biznis ili razrade postojeći,  i onima koji žele da prošire znanja iz ove oblasti.

6

6

Broj polaznika u grupi

      min                   max

10

15

Cena kursa sa obračunatim PDV-om  (RSD)

4000

 

 

PREDAVAČI:

 

dr Goran Savanović

Poziv na broj

 

dr Zoran Radojević

ECM11