NAZIV  KURSA:

TEORIJA BOJA U PRAKTIČNOJ PRIMENI ZA DIZAJNERE TEKSTILA

NIVO: početni

Broj časova

Cilj

Ishod

Predavanja

    vežbe

Razumevanje uticaja boja i njihovog odnosa na jedinstveni utisak ambijenta i na raspoloženje,  radnu i životnu energiju je odlučujuća komponenta u dizajnu ambijentalnog tekstila i enterijera

Polaznik kursa stiče znanja i razumevanje

o primeni teorije boja, 

o psihološkom  uticaju boja i njihovom odnosu sa teksturama i oblicima,  

o uticaju osvetljenja na percepciju boje,

o komponovanju i slaganju boja,

o  kolorističkim akcentima i efektima slaganja boja u harmoniji i kontrastu.

Kurs je namenjen dizajnerima tekstila i odeće, kao i svima koji žele da prošire svoja znanja o teoriji boja i njihovoj praktičnoj primeni.

5

10

Broj polaznika u grupi

      min                   max

5

10

Cena kursa sa obračunatim PDV-om  (RSD)

8000

 

PREDAVAČI:

mr Katarina Nikolić

 

Poziv na broj

spec. Aljoša Ninković dipl.slikar

ECD1

 

 

 

NAZIV  KURSA:

SLIKANJE NA TEKSTILU

NIVO: početni

Broj časova

Cilj

Ishod

Predavanja

    vežbe

Cilj kursa je uvid u postupke i tehnike dizajna odevnog i ambijentalnog tekstila,  kao mogućnosti  njihovog kombinovanja i primene.

 

Polaznik kursa stiče teorijska i praktična znanja  o tehnikama  štampanja:

štampanje pečatima,

slikanje na svili,

batik tehnika,

štampanje sa zaštitom,

slikanje osnove i potke.

Kurs se zasniva na praktičnom radu.

Kod polaznika se podstiče kreativna upotreba različitih tehnika slikanja na tekstilu.

Kurs je namenjen dizajnerima tekstila i odeće i svima koji žele da prošire svoja znanja iz oblasti slikanja i dizajna tekstila.

5

15

Broj polaznika u grupi

      min                   max

5

10

Cena kursa sa obračunatim PDV-om  (RSD)

9000

 

PREDAVAČI:

dr Ana Aksentijević-Jelić

Poziv na broj

mr Katarina Nikolić.

ECD2

mr Ana Cicović

 

 

 

 

NAZIV  KURSA:

BOJENJE TEKSTILA

NIVO: početni

Broj časova

Cilj

Ishod

Predavanja

    vežbe

Kurs je namenjen dizajnerima tekstila i odeće i svima onima koji žele da steknu ili prošire znanja iz oblasti bojenja tekstila.

 

Polaznik kursa stiče teorijska znanja i veštine bojenja sledećim tehnikama:

bojenje vezivanjem (tye dye),

 šibori,

 ikat (bojenje osnove i potke),

 bojenje pređe,

 tradicionalni batik,

mramoriranje,

toniranje.

Kurs je namenjen dizajnerima tekstila i odeće, kao i svima koji žele da prošire svoja znanja o bojenju tekstila

5

10

Broj polaznika u grupi

      min                   max

5

10

Cena kursa sa obračunatim PDV-om  (RSD)

9000

 

PREDAVAČI:

dr Branislava Lazić

dr Ana Aksentijević-Jelić

Poziv na broj

mr Katarina Nikolić

ECD3

mr Ana Cicović

 

 

 

 

NAZIV  KURSA:

DIGITALNA PRIPREMA ZA SITO-ŠTAMPU

NIVO: početni

Broj časova

Cilj

Ishod

Predavanja

    vežbe

Upoznavanje polaznika sa specifičnom primenom grafičkog softvera u cilju realizacije pripreme za sito-štampu na tekstilu.

Polaznik kursa stiče teorijska znanja i veštine o pripremi filmova za izradu šablona za

sito-štampu primenom programa Adobe Photoshop koji za ovu svrhu  koriste dizajneri širom sveta zbog njegove fleksibilnosti i širokih mogućnosti.

Kurs se zasniva na praktičnom radu.

Kurs je namenjen dizajnerima tekstila i odeće, kao i svima koji žele da prošire svoja znanja o sito šzampi.

5

10

Broj polaznika u grupi

      min                   max

5

10

Cena kursa sa obračunatim PDV-om  (RSD)

9000

 

PREDAVAČI:

dr Ana Aksentijević-Jelić

Poziv na broj

mr Katarina Nikolić.

ECD4

mr Ana Cicović

 

 

 

 

NAZIV  KURSA:

MODNI CRTEŽ

 

NIVO: početni

Broj časova

Cilj

Ishod

Predavanja

    vežbe

Usavršavanje tehnika likovnog i modnog prikaza ljudske figure, od analize prirodnih proporcija ljudskog tela do različitih načina njegovog transponovanja, uz primenu različitih likovnih tehnika. Upoznavanje sa razvojem modnog crteža kroz istoriju odnosno sa različitim pristupima i trendovima u modnom crtežu kroz analizu primenjenih likovnih tehnika i pojedinačnih likovnih izraza autora.

 

Polaznik kursa stiče teoretska i praktična znanja iz oblasti modnog crteža koja će mu omogućiti da usavrši svoj modni crtež ili razvije svoj lični likovni izraz kao i da prepozna različite likovne pristupe u oblasti modnog crteža i da ih primeni shodno potrebama.

Kurs je namenjen dizajnerima tekstila i odeće, kao i svima koji žele da prošire svoja znanja o osnovnim principima modnog crteža a imaju adekvatno likovno predznanje.

4

8

Broj polaznika u grupi

      min                   max

5

10

Cena kursa sa obračunatim PDV-om  (RSD)

8000

 

PREDAVAČI:

mr Dušanka Pihler

 

Poziv na broj

 

mr Marina Kocareva Ranisavljev 

ECD5

 

 

 

 

NAZIV  KURSA:

PROCES DIZAJNIRANJA TRIKOTAŽE U MODNOJ INDUSTRIJI

NIVO: početni

Broj časova

Cilj

Ishod

Predavanja

    vežbe

Uspesno obavljanje zanimanja  iz oblasti dizajna i konstrukcije odece gde trikotaža može biti deo jedne kolekcije ili kompletna kolekcija određenog modnog brenda podrazumeva poznavanje osnovnih tehnika pletenja i konfekcioniranja trikotaže kao i saznanja o aktuelnim izvorima vezanim za inovacije u dizajnu trikotaže i proizvodnji prediva.

Polaznik kursa stiče teorijska i praktična znanja o procesu dizajniranja trikotaže,

osnovne informacije o vrstama prediva,

o različitim finoćama mašina za pletenje,

o različitim tehnikama pletenja,

o načinu izrade krojeva u trikotaži,

o načinima prezentacije dizajna trikotaže kao i  konfekcioniranja trikotaže, što će svakako doprineti stručnosti samog polaznika  i većoj profesionalnosti prilikom stvaranja kolekcije trikotaže u modnoj industriji.

Kurs je namenjen dizajnerima tekstila i odeće, kao i svima koji žele da prošire svoja znanja o dizajniranju trikotaže.

6

6

Broj polaznika u grupi

      min                   max

5

10

Cena kursa sa obračunatim PDV-om  (RSD)

8000

 

 

PREDAVAČ:

 

Ivana Najdanovic, dipl.diz

 

Poziv na broj

Katrina Đorđević, dipl.diz.

ECD6

 

 

 

 

NAZIV  KURSA:

DIZAJN I PROJEKTOVANJE TKANINA I PLETENINA

NIVO: početni

Broj časova

Cilj

Ishod

Predavanja

    vežbe

Upoznavanje polaznika sa strukturnim, estetskim i upotrebnim karakteristikama i osnovnim prepletajima tkanina i pletenina i ovladavanje primenom istih u praksi.

Polaznik kursa stiče  znanja i veštine potrebne za samostalno projektovanje, kreiranje i realizaciju tkanina i pletenina upotrebom osnovnih prepletaja.

Kurs je namenjen dizajnerima tekstila i odeće, kao i svima koji žele da prošire svoja znanja iz ove oblasti.

6

10

Broj polaznika u grupi

      min                   max

10

15

Cena kursa sa obračunatim PDV-om  (RSD)

5000

 

PREDAVAČI:

dr Biljana Popović

Poziv na broj

dr Biljana Pejić

ECD7

mr Ana Cicović